Døgnbaserte tiltak i Endringsbasen

Smart Kompetanse har lang erfaring innen miljøterapeutisk- og metodisk arbeid med barn, ungdom og unge voksne. Vi kan vise til gode resultater for vårt miljøterapeutiske arbeid med disse gruppene. Smart Kompetanse disponerer miljøterapeuter med høy kompetanse og mange års erfaring fra institusjons- og relasjonsskapende arbeid. Smart Kompetanse vil i så måte kunne være behjelpelige med å bistå både deltakere og foresatte/ressurspersoner i endringsarbeidet.

Ut i fra vår erfaring vil oppdrag knyttet til Endringsbasen kreve erfarne miljøterapeuter, som kan koordinere, tilrettelegge og jobbe målrettet med deltakerens omfattende hjelpebehov over tid. Ved opphold i Endringsbasen vil dette kreve miljøterapeuters tilstedeværelse over hele døgn, inkludert netter og helger. Endringsbasen er først og fremst tiltenkt ungdommer med behov for et individuelt tilrettelagt helgetilbud. Vi kan i tillegg tilby tilrettelagte individuelle tiltak i Endringsbasen også utover våre helgetilbud, ved behov for dette.

Vi vil understreke at Endringsbasen vil være et tiltak med målrettet miljøterapeutisk arbeid, som innbefatter utviklings- og endringsarbeid. Dette innbærer at Smart Kompetanse skal bistå med en fagkoordinator for hver deltaker i Endringsbasen. Fagkoordinator har ansvar for koordinering og skriftlig kvartalsmessig dokumentasjon av arbeidet, som blir gjort rundt hver deltaker i Endringsbasen.

All forskning tilsier at godt faglig- og målrettet endringsarbeid som beskrevet ovenfor tar tid. Ved en eventuell inngåelse av kontrakter for deltakere i Endringsbasen, bør tiltaket ha en tidsramme på minst seks måneder. Evaluering av tiltaket vil skje i tilråding med innsøkende instanser. Det vil være tre måneders gjensidig oppsigelse av kontraktene.