Skolemotiverende tiltak

Dette er pedagogisk tiltak for elever som har behov for oppfølging utover sitt opprinnelige dagtilbud. Ved søknad om pedagogisk tiltak for elever hos Smart Kompetanse, skal det foreligge sakkyndig vurdering, individuell opplæringsplan (IOP) og enkeltvedtak fra rektor ved elevenes respektive skoler. Smart Kompetanse vil i samarbeid med skolene, kunne være behjelpelige med å lage IOP for elevene. Smart Kompetanse vil videre utarbeide pedagogiske halvårsrapporter, basert på elevenes IOP.

Et dagtilbud hos Smart Kompetanse vil være et supplement til elevenes ordinære undervisningstilbud. Et overordnet hovedmål for Smart Kompetanse skal være tilbakeføring til elevenes respektive hjemmeskoler. I noen tilfeller er tilbakeføring til hjemmeskole ikke aktuelt. Smart Valg vil i disse tilfellene tilrettelegge et individuelt dagtilbud, ut i fra hver enkelt elevs forutsetninger for læring. Dette vil skje i samarbeid med innsøkende instanser. Målsettingen vil være å hjelpe hver enkelte elev, til å kunne gjennomføre et tilrettelagt utdanningsløp, som på sikt kan resultere i en fremtidig jobb.

I samarbeid med hjemmeskolen har Smart Kompetanse ansvar for å tilrettelegge dagtilbudet for elevene, slik at dette er i samsvar med nasjonale læreplaner (Kunnskapsløftet LK06) og skolens egne læreplaner. Smart Kompetanse vil kunne utarbeide en Individuell opplæringsplan for den respektive elev, med bakgrunn i enkeltvedtak fra innsøkende instans, samt sakkyndig vurdering fra PPT. Så langt det er mulig, vil innholdet i dagtilbudet bli tilrettelagt i samarbeid med hjemmeskolen, med tanke på tilbakeføring av elevene til sine respektive skoletilbud.

Smart Kompetanse har mulighet for å gi elever i videregående opplæring yrkespraksis tilpasset elevenes utdanning. Det vil si at Smart Kompetanse har bedrifter- og kan også etablere kontakt med bedrifter, som vil stå til disposisjon for at eleven skal kunne få yrkespraksis relatert til sin utdanning. Smart Kompetanse vil følge opp elevene i slike tiltak, som også vil gjøre valg av yrkesvei lettere for elevene. Smart Kompetanse vil i samarbeid med hjemmeskole og PPT, forsøke å tilrettelegge for at elever som er motiverte nok, skal kunne tegne en opplæringsavtaler med egnede bedrifter.

Smart Kompetanse dekker mat, arbeidstøy og annet nødvendig utstyr. Smart Kompetanse har utvidede forsikringer som gjelder for elever i dagtilbud hos Smart Kompetanse. Dagtilbudet er fra kl 08.30 til 14.30. Vi gjør oppmerksom på at elever i dagtilbud hos Smart Kompetanse har tilstedeværelse av voksne gjennom hele skoledagen.

En spesialpedagog vil være ansvarlig for kóordinering- og gjennomføring av undervisningen for elever med dagtilbud hos Smart Kompetanse.